ความเป็นมา


รงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ ณ ริมแม่น้ำแควน้อย เลขที่ ๓๑๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้เปิดสอนได้ถึงระดับ ป.๑-ป.๖ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๓ เลขที่อนุญาต. กจ.๑/๒๕๒๓ ได้ย้ายมาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บนเนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ โดยมูลนิธิจินดา อิ่มจำเรียง ภังคานนท์ บริจาค ๑๕๑ ไร่ และมูลนิธิเด็กเป็นผู้บริจาคที่ดินอีก ๔๙ไร่ พร้อมอาคาร และบ้านพัก เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ เลขที่อนุญาต…… โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เป็นบ้านและโรงเรียนสำหรับเด็กด้อยโอกาส เช่น ถูกทารุณกรรม กำพร้า ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวแตกแยกและยากจน มาอยู่ประจำกินนอนและรับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มี ศ.นพ. ประเวศ วะสี ประธานกรรมการมูลนิธิเด็ก ดำรงตำแหน่งเจ้าของโรงเรียนในนามมูลนิธิเด็ก มีนายพิภพ ธงไชย เป็นผู้ก่อตั้งและผู้จัดการ นางรัชนี ธงไชย เป็นผู้อำนวยการ ชุมชนแห่งนี้สามารถรับเด็กได้สูงสุดจำนวน ๒๕๐ คน

“เด็กไทยในวันนี้ยังคงอยู่ในสภาพเหมือนเมื่อ ๒๐ กว่าปีก่อน เด็กยังขาดความรัก ความอบอุ่น ขาดการดูแลเอาใจใส่เพราะผู้ใหญ่ยังสับสนในบทบาทของตัวเอง และเกี่ยงที่จะแสดงบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่มีต่อเด็ก " รัชนี ธงไชย ครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก