อุปการะเด็ก


  • แจ้งรับอุปการะเด็กเป็นงวด ๆ ละ 6 เดือน โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนง ส่งมาให้ทางโรงเรียนหมู่บ้านเด็กทราบ ทั้งในกรณีที่บอกอุปการะเด็กครั้งแรก และครั้งต่อ ๆ ไป
  • ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่ออุปการะเด็กเดือนละ 1,000 บาท ต่อเด็ก 1 คน หรือมากกว่านั้น โดยส่งเงินเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท หรือจัดส่งครั้งเดียว ( 6 เดือน ) 5,000 บาท ก็ได้
  • เมื่อท่านแจ้งความจำนงบอกรับอุปการะเด็กครั้งแรก ทางโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จะจัดส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายไปให้ท่านโดยเร็วที่สุด
  • หลังจากท่านได้รับประวัติเด็กแล้ว อีก 6 เดือน ต่อมาทางโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จะจัดส่งรายงานความก้าวหน้าพร้อมรูปถ่าย ของเด็กคนที่ท่านอุปการะไปให้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะอุปการะเด็กต่อ ท่านสามารถแจ้งความจำนงมาที่มูลนิธิเด็กได้
  • ในกรณีที่เด็กคนที่ท่านอุปการะอยู่นั้น พ้นจากความดูแล ของโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ทางโรงเรียนหมู่บ้านเด็กจะแจ้งให้ท่านทราบพร้อมกับส่ง ประวัติเด็กคนใหม่ไปแทน เพื่อให้ท่านพิจารณา และตัดสินใจว่าจะบอกรับอุปการะในงวดต่อไปหรือไม่
  • เด็กคนหนึ่ง ๆ นั้นจะต้องมีผู้อุปการะรายอื่น ๆ ร่วมอุปการะด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายของเด็กแต่ละคนที่โรงเรียนรับภาระอยู่
  • ท่านสามารถไปเยี่ยมเด็กได้ แต่เด็กอาจจะไม่คุ้นเคยและแสดงอาการสนิทสนมด้วย นอกเสียจากว่าก่อนหน้านี้ ท่านได้เขียนจดหมายเพื่อให้เด็กทำความรู้จักอยู่สม่ำเสมอ ความเป็นกันเองย่อมเกิดขึ้น
  • ถ้าท่านไปเยี่ยมเด็กกรุณาอย่าถามเรื่องเก่า ๆ ที่เป็นปมด้อยของเด็กเพราะหลายเรื่องเด็กอยากจะลืมเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่