ปรัชญา

คำนึงถึงปัญหาทางอารมณ์ และความพร้อมของเด็ก ภายใต้บรรยากาศที่มีเสรีภาพ เสมอภาค ภารดรภาพ และการปกครองตนเอง

วิสัยทัศน์

โรงเรียนหมู่บ้านเด็กเป็นสถานศึกษาที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสกำพร้า และยากจนทั่วประเทศ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตด้านความรู้ และงานอาชีพ ตามศักยภาพของเด็ก จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเป็นไท พัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

เป้าประสงค์

 • ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศได้รับสิทธ์ทางการศึกษาและคุ้มครองประกันด้านปัจจัยสี่จนบรรลุนิติภาวะ
 • ทำโรงเรียนให้เด็กได้เรียนรู้รู้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยจัดสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเอื้อต่อพัฒนาการเด็ก
 • สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างครูและเด็กการกำหนดความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กที่หลากหลายวัยและจิตวิทยา
 • ให้เด็กมีเสรีภาพหรืออิสรภาพในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่อย่างรู้(ฉันทะ) จนเกิดความเป็นไท ค้นพบศักยภาพของตน
 • เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาฟื้นฟูเยียวยาจิตใจมีความพร้อมที่จะเรียนจากสิ่งที่ใกล้ตัวไปสู่ชุมชน สังคม ประเทศเพื่อนบ้าน
 • >เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพ รู้จักใช้สิทธิหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองสังคม เคารพกฏกติกาจากมติสภาโรงเรียน
 • ชุมชนหมู่บ้านเด็กเน้นการพึ่งพาตนเองใช้ชีวิตอย่างพอเพียง


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะกระบวนการในการกระทำอย่างเป็นระบบ
 • นักเรียนมีทักษะในกลุ่มประสบการณ์ทุกกลุ่มและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพียงพอและทันสมัย
 • นักเรียนมีความสุขกับกิจกรรม